[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
องค์การบริหารส่วนตำบลยามู ยินดีต้อนรับทุกท่านครับ
เมนูหลัก
เมนูทั่วไป
เมนูการดำเนินงาน
Okvee Bootstrap sidebar menu
ข่าวกิจการสภา
ลิ้งเว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง
ลิ้งหน่วยงานอื่นๆ
  
สภาพทั่วไป  
 

 

    ลักษณะภูมิประเทศ


          ลักษณะโดยทั่วไป    เป็นที่ราบถึงที่ราบลุ่ม  ติดกับคลองยามู  มีที่ทำนา   มีป่าไม้โกงกางและป่าไม้ยางขึ้นหนาแน่น   นอกจากนั้นก็มีป่าละเมาะขึ้นกระจายอยู่ทั่วไป
 


    ข้อมูลด้านประชากร


ตารางข้อมูลประชากร  จำแนกตามเขตการปกครอง
ข้อมูลจากงานทะเบียนราษฎร์  ที่ทำการปกครองอำเภอยะหริ่ง  จังหวัดปัตตานี ณ เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘