[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
องค์การบริหารส่วนตำบลยามู ยินดีต้อนรับทุกท่านครับ
เมนูหลัก
เมนูทั่วไป
เมนูการดำเนินงาน
Okvee Bootstrap sidebar menu
ข่าวกิจการสภา
ลิ้งเว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง
ลิ้งหน่วยงานอื่นๆ
  
สภาพทางสังคม  
 

     การศึกษา

      พื้นที่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลยามู

 • ระดับประถมศึกษาไม่มีสถานศึกษา เด็ก ๆ จึงต้องออกไปเรียน ณ หมู่ที่ ๑ ตำบลยามู คือโรงเรียนยะหริ่ง และโรงเรียนบ้านฝาง หมู่ที่ ๓ ตำบลตาแกะ
   
 • ระดับมัธยมศึกษา เด็ก ๆ และเยาวชนได้ศึกษา ณ โรงเรียนนูรุลอิสลามภูมีวิทยาและ สถาบันปอเนาะภูมีไชยา หมู่ที่ ๔ ตำบลยามู และโรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ หมู่ที่ ๑ ตำบลยามู

 

       สภาพทางสังคม

 • สภาพบ้านเรือนมีความมั่นคง มีน้ำสะอาดสำหรับดื่ม ใช้ และบริโภคตลอดทั้งปี มี ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ครอบครัวมีความอบอุ่น
   
 • ประชาชนส่วนใหญ่มีสุขภาพดี  มีความรู้ในการใช้ยาที่ถูกต้องและเหมาะสม กินอาหารถูกสุขลักษณะ  และคนในครัวเรือนมีหลักประกันสุขภาพได้รับสิทธิ์อย่างทั่วถึง
   
 • ประชาชนที่มีอายุ  ๓๕  ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี    และคนที่มีอายุ  ๖๐  ปีขึ้นไป  ได้ออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๓ วัน วันละ  ๓๐ นาที
   
 • หมู่บ้านของตำบลยามู   เป็นหมู่บ้านแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง   มีการปลูกฝังค่านิยมไทย   เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี  คนอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป จะปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา  ผู้สูงอายุและคนพิการ ได้รับการดูแลเป็นอย่างดี    
   
 • ประชาชนมีจิตสำนึก    ส่วนใหญ่เป็นสมาชิกกลุ่มที่ตั้งขึ้นในหมู่บ้าน  มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ของชุมชน