[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
องค์การบริหารส่วนตำบลยามู ยินดีต้อนรับทุกท่านครับ
เมนูหลัก
เมนูทั่วไป
เมนูการดำเนินงาน
Okvee Bootstrap sidebar menu
ข่าวกิจการสภา
ลิ้งเว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง
ลิ้งหน่วยงานอื่นๆ
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์สิทธิสวัสดิการของผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์
โดย : admin
เข้าชม : 83
พฤหัสบดี ที่ 23 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563
      
ดาวน์โหลด แฟ้มเอกสาร

สิทธิของผู้สูงอายุ
     พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 แก้ไขเพิ่มเติม     ฉบับที่ 2 พ.ศ.2553 เป็นกฎหมายที่ให้การคุ้มครอง ส่งเสริม และสนับสนุนผู้สูงอายุได้รับสิทธิในด้านต่างๆ รวมทั้งก่อให้เกิดสิทธิประโยชน์ต่อองค์กรด้านผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป เช่น เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิจะได้รับเบี้ยยังชีพ
     1. มีสัญชาติไทย
     2. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลยามูตามทะเบียนบ้าน
     3. มีอายุหกสิบปีขึ้นไป ซึ่งได้ลงทะเบียน และยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อองค์การบริหารส่วนตำบลยามู
     4. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ผู้รับเงินบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจำ หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจำ ยกเว้นผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
ขั้นตอนการยื่นคำขอ
     ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปีให้ผู้ที่จะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปในปีงบประมาณถัดไป ลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเอง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลยามู หรือสถานที่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลยามูกำหนด โดยมีหลักฐาน ดังนี้
     1. บัตรประจำตัวประชาชน
     2. ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา
     3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสำเนา สำหรับกรณีผู้สูงอายุประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคารในกรณีที่มีความจำเป็นผู้สูงอายุไม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเองได้ อาจมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนได้
การสิ้นสุดการได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
     1. ตาย
     2. ขาดคุณสมบัติตามระเบียบฯ
     3. แจ้งสละสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นหนังสือต่อองค์การบริหารส่วนตำบลยามู
สิทธิประโยชน์อื่นสำหรับผู้สูงอายุ
     1. การให้คำปรึกษาด้านสิทธิประโยชน์ที่พึงจะได้รับ
     2. การประกอบอาชีพหรือการฝึกอาชีพที่เหมาะสม
     3. การส่งเสริมความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
     4. การพัฒนาตนเองและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม
     5. การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพและการอื่นตามที่
     6. คณะกรรมการประกาศกำหนด

สิทธิประโยชน์สำหรับคนพิการ
     พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550  เป็นกฎหมายที่ให้การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ การส่งเสริมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  และสิทธิประโยชน์ที่ผู้พิการพึงได้รับ เช่น การบริการฟื้นฟูสมรรถภาพและค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล  การรับเงินสงเคราะห์เบี้ยความพิการ
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิจะได้รับเงินเบี้ยความพิการ
     1. มีสัญชาติไทย
     2. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลยามู ตามทะเบียนบ้าน
     3. มีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ
     4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ
ขั้นตอนการยื่นขอ
     ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปีให้คนพิการ  ลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการในปีงบประมาณถัดไปด้วยตนเองต่อองค์การบริหารส่วนตำบลยามู  ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลยามู หรือสถานที่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลยามู
กำหนด โดยมีหลักฐาน ดังนี้
     1. บัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ
     2. ทะเบียนบ้าน
     3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร สำหรับกรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยความพิการประสงค์ขอรับเงินเบี้ยความพิการผ่านธนาคาร
งานบริการของ อบต.ยามู สำหรับผู้พิการ
     อบต.ยามู  อำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการในการนำส่งเอกสารต่อเพื่อทำจัด/ต่อบัตรประจำตัวคนพิการ ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  จังหวัดปัตตานี  โดยผู้พิการหรือผู้ดูแลจะต้องนำเอกสารมายื่น ณ อบต.ยามู ดังนี้
     1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้พิการ จำนวน 1 ฉบับ
     2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้พิการ จำนวน 1 ฉบับ
     3. รูปถ่ายคนพิการ จำนวน 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
     4. ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกโดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของสถานพยาบาลของรัฐหรือเอกชนที่เลขาธิการ สนง.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติกำหนด
     กรณีที่มีผู้ดูแลคนพิการ  ให้แนบสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ดูแลคนพิการ จำนวน 1 ฉบับ

สิทธิประโยชน์ผู้ป่วยเอดส์
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ขั้นตอนการยื่นคำขอ
ผู้ป่วยเอดส์สามารถยื่นคำขอรับเงินสงเคราะห์ได้ตลอด โดยนำเอกสารมายื่น ณ อบต.ยามู ดังนี้
     1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
     2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
     3. ใบรับรองแพทย์

เบี้ยยังชีพที่ได้รับ
ผู้สูงอายุ
1. อายุ  60 - 69  ปี   ได้รับ   600    บาท
2. อายุ  70 - 79  ปี   ได้รับ   700    บาท
3. อายุ  80 - 89  ปี   ได้รับ   800    บาท
4. อายุ  90  ปีขึ้นไป   ได้รับ  1,000  บาท
ผู้พิการ
ได้รับ เดือนละ  800  บาท
ผู้ป่วยเอดส์
ได้รับ เดือนละ  500  บาท


ข่าวประชาสัมพันธ์5 อันดับล่าสุด

      ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 21/ก.ย./2563
      ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยามู เรื่อง ขยายเวลาการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 31/ส.ค./2563
      แนวทางการขับเคลื่อนจังหวัดปัตตานี 2562 5/ส.ค./2563
      ประชาสัมพันธ์สิทธิสวัสดิการของผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ 23/ก.ค./2563
      รับโอนย้าย พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง 3/ม.ค./2563