[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
องค์การบริหารส่วนตำบลยามู ยินดีต้อนรับทุกท่านครับ
เมนูหลัก
เมนูทั่วไป
เมนูการดำเนินงาน
Okvee Bootstrap sidebar menu
ข่าวกิจการสภา
ลิ้งเว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง
ลิ้งหน่วยงานอื่นๆ
  
สภาพทางเศรษฐกิจ  
 

 

    สภาพเศรษฐกิจ

  •   ประชาชนร้อยละ ๙๕ ส่วนใหญ่ มีการประกอบอาชีพและมีรายได้พอเพียงต่อการดำรงชีวิต รายได้เฉลี่ย ๒๘,๒๓๘.- บาท / คน / ปี
     
  •   ประชาชนส่วนใหญ่มีรายได้ทางด้านเกษตรกรรม ทำนา เลี้ยงสัตว์ เพาะปลูก และรับจ้างทั่วไป


    การประกอบอาชีพ

  •   ประชาชน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำนา เลี้ยงสัตว์ เพาะปลูก และรับจ้างทั่วไป