ชื่อ - นามสกุล :นายนเรศ อินตัน
ตำแหน่ง :รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยามู
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :-
Telephone :-
Email :-
กลุ่ม / แผนก : นักบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยามู