ชื่อ - นามสกุล :นางฉวีวรรณ นวลเจริญ
ตำแหน่ง :นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :-
Telephone :0925985253
Email :-
กลุ่ม / แผนก : สำนักปลัด
หน้าที่ในกลุ่ม : นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ