[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
องค์การบริหารส่วนตำบลยามู ยินดีต้อนรับทุกท่านครับ
เมนูหลัก
เมนูทั่วไป
เมนูการดำเนินงาน
Okvee Bootstrap sidebar menu
ข่าวกิจการสภา
ลิ้งเว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง
ลิ้งหน่วยงานอื่นๆ
  
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ  
 

 

 

 

 

วิสัยทัศน์

“ มุ่งมั่นใส่ใจ  เต็มใจบริการ  ประสานแก้ปัญหา  สร้างศรัทธาประชาชน  สู่ประชาคมอาเซียน”พันธกิจ

   พัฒนาคน

 • มุ่งส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาการศึกษาของปรุชาชนทุกระดับ
  ๑. นำไปสู่สังคมเรียนรู้
  ๒.  มีศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี

   
 • มุ่งเสริมสุขภาพที่ดีของประชาชนทุกระดับ
 • มุ่งพัฒนาด้านกีฬา
 • มุ่งส่งเสริมแผนกลุ่มสตรี  กลุ่มอาชีพ
 • มุ่งส่งเสริมให้เด็ก  เยาวชน  มีวินัย  คุณธรรมและจริยธรรม
 • มุ่งสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
   

   พัฒนางาน

 • มุ่งจัดระบบทำงบประมาณแบบทมีส่วนร่วม
 • มุ่งส่งเสริม  ระดมแนวความคิด  ปัญหา  ความต้องการ  ตอบสนองความต้องการของประชาชน
 • มุ่งส่งเสริมจัดทำระบบโครงสร้างพื้นฐาน  การคมนาคม  สาธารณูปโภค  ผังเมือง
 • มุ่งส่งเสริมแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
 • มุ่งส่งเสริมการจัดการขยะมลพิษ
 • มุ่งส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา  ทุกศาสนา
   

   ประสานความคิด

 • มุ่งส่งเสริมสนับสนุน  กลุ่มอาชีพ
 • สนับสนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสาร,  ศูนย์รับข้อมูล
 • สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน/มีการตรวจสอบการบริหาร  งานฝ่ายบริหารและกิจการสภา  อบต.